Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?

pod redakcją naukową Wiesława Cabana. Kalisz 2008.

Wieloaspektowe konsekwencje globalizacji budzą zrozumiałe zainteresowanie pracowników naukowych, działaczy gospodarczych i także ogółu obywateli. Globalizacja stwarza szanse przyśpieszenia postepu technologicznego i wzrostu gospodarczego. Jej warunkiem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przejrzysty i szczelny system prawny ma chronić interesy interesy przedsiębiorstw, jak i interesy budżetu państwa.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki podjęła próbę oswietlenia wybranych elementów zarysowanej wyżej problematyki. Jako wiodącą hipotezę wysiłków badawczych przyjęto, że globalizacja prowadzi do zubożenia podatkowego państwa.
Ta problematyka była przedmiotem konferencji zorganizowanej staraniem Uczelni we wrześniu 2007 r. Kierunki zainteresowań uczestników konferencji, ich temperament naukowy sprawiły, że podjęte przez nich zagadnienia pozwalają patrzeć na wiodącą hipotezę badawczą z różnych punktów widzenia, co podnosi walory przygotowanej publikacji i możliwości jej wykorzystania w koncepcyjnej pracy nad konkretyzacją polityki gospodarczej i polityki społecznej.

Ogół opracowań prezentowanych i dyskutowanych w trakcie konferencji podzielono na trzy względnie jednorodne grupy:

 • ogólne problemy globalizacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przemiany demograficzne i przemiany na rynku pracy,
 • dyskutowanie różnych aspektów zależności między podatkami, ich kształtem i pożądanymi kierunkami zmian a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • analizowanie problemu zależności między rozwojem samorządu terytorialnego a globalizacją.

Spis treści:

  Wstęp
 1. Globalizacja,bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich skutki
  1. Globalizacja i strategia państwa - Petre Iltchev
  2. Kapitał zagraniczny w procesie transformacji i rozwoju gospodarczego Polski - Wiesława Włodarczyk-Guzek
  3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przykładzie Łodzi - Aneta Młynarczyk-Sącińska
  4. Rola państwa wobec wyzwań zwiazanych z przemianami demograficznymi i globalizacją - Anna Niewiadomska
  5. Globalizacja przyczyną zmian na rynkach pracy - Agata Kubiczek
  6. System ubezpieczeń w Polsce i kierunki jego ewolucji - Małgorzata Olszewska
  7. Metody wyceny i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Anna Ziętara
  8. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w erze globalizacji - Anna Kłos
  9. Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości budżetowej - Jan Z. Wąsik
 2. Wyzwania pod adresem systemu podatkowego
  1. Polski system podatkowy w dobie globalizacji - Ryszard Waśkiewicz
  2. Efektywność systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia w ujęciu mikro- i makroekeonomicznym. Próba optymalizacji stopy podatkowej - Michał Tymiński
  3. Szkodliwość konkurencji podatkowej w świetle nowych teorii ekonomicznych - Janusz Kudła
  4. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych a wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich Unii Eupropejskiej - Magdalena Stawicka
  5. Skutki fiskalne słowackiej reformy podatkowej - Jacek Połczyński
  6. Wpływ rajów podatkowych na alokację kapitału w aspekcie zachodzących procesów globalizacyjnych - Magdalena Ćmiech
  7. Zasady ogólne szacowania dochodu w przypadku wykorzystania cen transferowych do redukcji obciążeń podatkowych - Radosław Witczak
  8. Oszustwa w podatku od wartości dodanej w warunkach postępującej globalizacji - Małgorzata M. Hybka
 3. Problemy finansowania samorządu
  1. Subwencje wyrównawcze dla samorządu terytorialnego w warunkach globalizacji - Beata Guziejewska
  2. Kompetencje samorządu terytorialnego w konfrontacji ze źródłami finansowania - Agata Bury, Jerzy Rutkowski
  3. Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumcji w województwie opolskim - Romuald Jończy, Diana Rokita


   Książka zawiera 313 stron. Cena 26,25 zł. ISBN 978-83-920189-6-4

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron