Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania (e-learning) kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy. Pozwala na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną.

Programy studiów w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Solidną podstawę w dążeniu do sukcesu zawodowego stanowi zawarta w programie studiów wiedza, poparta znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umiejętnością posługiwania się językiem specjalistycznym z dziedziny finansów i rachunkowości oraz doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk zawodowych.

Wyprowadzona z powyższych założeń misja Uczelni realizowana jest poprzez następujące cele:

- upowszechnienia humanistycznych wartości w uczelni i poza nią,
- oparcie edukacji w Uczelni na profesjonalnej i doświadczonej kadrze dydaktycznej i aktualnych treściach kształcenia,
- udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej administracji publicznej i podmiotom gospodarczym,
- rozwijanie integralnego modelu kształcenia - łączącego wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi - poprzez stałą współpracę z administracją publiczną, instytucjami działającymi w społeczności lokalnej.

W ramach zadań edukacyjnych Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki:

- odpowiada na zapotrzebowania edukacyjne społeczności lokalnej,
- współpracuje i współdziała z organizacjami, instytucjami i specjalistami w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych,
- promuje nowe trendy w działalności naukowej i dydaktycznej,
- modeluje treści kształcenia i wychowania dostosowane do aktualnych wyzwań i zapotrzebowań społeczności lokalnych, uwzględniając nowoczesne formy dydaktyki (e-learning), bezpieczeństwa oraz zdrowia człowieka,
- zapewnia wysoką jakość kształcenia i przygotowania absolwentów uczelni do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.